Chủ nhà có được “ném” đồ của bên thuê nhà khi lấy lại nhà không?

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng thuê nhà, rất nhiều tranh chấp đã xảy ra gây thiệt hại, tổn thất về vật chất cũng như tinh thần của cả hai bên. Việc bên thuê nhà không thanh toán tiền thuê, không chịu trả lại nhà và chủ nhà muốn lấy lại nhà cho thuê nhưng còn vướng mắc về tài sản của bên thuê nhà khiến nhiều chủ nhà lựa chọn phương án “ném” đồ của bên thuê và lấy lại nhà. Điều này dẫn đến việc bên thuê nhà kiện chủ nhà vi phạm các quy định của pháp luật và đòi bồi thường.
Vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề cho cả hai bên là vấn đề mà cả bên cho thuê và bên thuê nhà quan tâm.
 
𝐂𝐡𝐚̂́𝐦 𝐝𝐮̛́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐨̛̉
 
Hợp đồng thuê nhà ở là một hợp đồng thuê tài sản, là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên cho thuê và bên thuê, theo đó bên cho thuê có nghĩa vụ giao nhà ở cho bên thuê, bên thuê có nghĩa vụ trả tiền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
Nếu hợp đồng cho thuê nhà có quy định thanh toán tiền thuê nhà theo định kỳ hàng tháng/3 tháng/6 tháng,… và bên thuê nhà đã không thanh toán tiền thuê nhà nhiều tháng liên tiếp là đã vi phạm thỏa thuận của hợp đồng. Trong trường hợp này, bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng, theo quy định khoản 1, 2, 3 Điều 428 Bộ luật Dân sự năm 2015:
 
Điều 428. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng
“1. 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 đ𝑜̛𝑛 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑚 𝑑𝑢̛́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑏𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑘𝑖𝑎 𝑣𝑖 𝑝ℎ𝑎̣𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̉𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ.
2. 𝐵𝑒̂𝑛 đ𝑜̛𝑛 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑚 𝑑𝑢̛́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒̂𝑛 𝑘𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐ℎ𝑎̂́𝑚 𝑑𝑢̛́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔, 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑚𝑎̀ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑏𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.
3. 𝐾ℎ𝑖 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ đ𝑜̛𝑛 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑚 𝑑𝑢̛́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑚 𝑑𝑢̛́𝑡 𝑘𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑏𝑒̂𝑛 𝑘𝑖𝑎 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑐ℎ𝑎̂́𝑚 𝑑𝑢̛́𝑡. 𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑢̣, 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑜̉𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑝ℎ𝑎̣𝑡 𝑣𝑖 𝑝ℎ𝑎̣𝑚, 𝑏𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̉𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝. 𝐵𝑒̂𝑛 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑒̂𝑛 𝑘𝑖𝑎 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑢̣ đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛.”
 
𝐇𝐚̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐲́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐜𝐡𝐚̣̂𝐦 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐤𝐡𝐢 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠
 
Theo Điều 482 Bộ luật Dân sự 2015 về việc trả lại tài sản thuê thì khi bên thuê chậm trả nhà thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại nhà, trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại.
 
Ngoài ra, bên thuê phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thỏa thuận và phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê (nhà ở) trong thời gian chậm trả.
 
𝐁𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐜𝐨́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 “𝐧𝐞́𝐦” đ𝐨̂̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐡𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?
 
Theo quy định của pháp luật hiện hành, không có quy định nào của pháp luật quy định về việc cho phép bên cho thuê được vứt bỏ đồ đạc, tài sản của bên thuê nhà ra đường, hoặc niêm phong nhà, ngay cả trong trường hợp bên thuê nhà vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ, hoặc đã hết hạn hợp đồng. Các bên cho thuê và thuê nhà đều phải tôn trọng pháp luật, không nên hành xử theo ý mình. Do đó, việc bên cho thuê ném đồ của bên thuê ra khi lấy lại nhà là trái quy định pháp luật, dẫn đến việc xâm phạm quyền sở hữu tài sản của bên thuê.
 
𝐗𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐧𝐚̀𝐲
 
Bên cho thuê phải ra thông báo gửi bên thuê nhà thông báo về việc chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà trước hạn và ấn định thời gian bên thuê nhà giao trả nhà cho bạn cũng như thanh toán các khoản tiền thuê nhà còn thiếu đến thời điểm chấm dứt thực hiện hợp đồng. Nếu bên thuê nhà không đồng ý giao trả nhà và thanh toán tiền thuê nhà, căn cứ thông báo chấm dứt thực hiện hợp đồng bên cho thuê có thể khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
Việc xác lập chứng cứ thông qua hình thức yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận sự kiện bên cho thuê giao văn bản thông báo cho bên thuê là vô cùng cần thiết, vì lúc này cần đảm bảo tính khách quan, trung thực của hành vi nêu trên. Vi bằng do Thừa phát lại lập lúc này chính là nguồn chứng cứ chứng minh cho việc bên cho thuê đã tiến hành thủ tục thông báo cho bên thuê, chứng minh việc bên cho thuê đã thực hiện đúng trình tự theo quy định pháp luật, để có thể tiến hành thực hiện việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê, khởi kiện yêu cầu bên thuê trả tiền thuê, trả nhà.
 
Thừa phát lại chứng kiến, ghi nhận một cách khách quan, trung thực việc giao văn bản thông báo của bên cho thuê đến bên thuê. Mặc dù trong một số trường hợp việc người được nhận thông báo từ chối nhận văn bản, nhưng khi có chứng kiến của Thừa phát lại thì vẫn ghi nhận trung thực về việc người yêu cầu trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thông báo cho người cần thông báo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 
𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́, 𝐛𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮:
 
𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐱𝐚̂𝐦 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐜𝐡𝐨̂̃ 𝐨̛̉
 
Người cho thuê hãy thông báo đến cơ quan công an phường nơi có nhà ở cho thuê để được hướng dẫn giải quyết.
 
𝐊𝐡𝐨̛̉𝐢 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐚 𝐓𝐨̀𝐚 𝐚́𝐧
 
Nếu người cho thuê đã áp dụng các biện pháp cần thiết nhưng bên thuê nhà vẫn không chịu trả nhà thì bên cho thuê có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết theo điều 482 Bộ luật Dân sự 2015.
 
Người khởi kiện nộp đơn kiện trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua đường bưu điện đến Tòa án có thẩm quyền. Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự là Tòa cấp huyện nơi người bị kiện đang cư trú theo quy định điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.
️—————————————————
✅ 𝐕𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡, 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞̂𝐧.
✅ 𝐕𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛́ đ𝐞̂̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̉𝐚 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐮́𝐧𝐠, đ𝐮̉ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦, 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐯𝐮̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐨̉𝐚 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧.
✅ 𝐕𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐓𝐨̀𝐚 𝐚́𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐮̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠, 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐦 𝐫𝐚̀, 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚.
—————————————————
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
📣📣📣 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
—————————————————
🔔🔔🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG 🔔🔔🔔
—————————————————
🏢 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
🌏 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://thuaphatlaihadong.com
🌏 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: thuaphatlaihadong@gmail.com
🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨: http://zalo.me/0919256838
🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨 𝐎𝐀: https://zalo.me/1185111006830167616
🌏 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: (𝟎𝟐𝟒) 𝟔𝟔𝟓𝟖 𝟑𝟑𝟓𝟓 – (𝟎𝟐𝟒) 𝟐𝟐𝟑𝟗 𝟑𝟑𝟖𝟖
🌏 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️—————————————————
#vanphongthuaphatlaihadong
#thuaphatlai247
#thuaphatlai
#vibang