Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các quan hệ dân sự kinh tế phát triển đa dạng, phức tạp dẫn đến nhiều tranh chấp và vi phạm pháp luật do những mâu thuẫn và xung đột về lợi ích. Chính vì thế hoạt động Thừa phát lại đóng một vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp cấp dịch vụ pháp lý, giúp cá nhân, tổ chức ghi nhận các sự kiện, hành vi một cách trung thực, khách quan, cung cấp chứng cứ và tự chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình – một nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự Việt Nam.

Tự hào là một trong 05 Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên được thành lập taị thành phố Hà Nôị, Văn phòng chúng tôi với nguồn nhân lực tinh thông nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tâm, tận lực và tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ Thừa phát lại chuyên nghiệp, đặc biệt đối với các tổ chức Ngân hàng, Công ty tài chính, Công ty bất động sản, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia các giao dịch một cách “Nhanh chóng, hiệu quả, thuận tiện, chính xác và an toàn về pháp luật”.

Hiện nay, với sứ mệnh thực hiện thắng lợi “𝐂𝐡𝐞̂́ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢” góp phần quan trọng trong cải cách tư pháp, hành chính của Nhà Nước, Văn phòng Thừa phát lại Quận Hà Đông đang thực hiện các nghiệp vụ sau:

  1. 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐱𝐞́𝐭 𝐱𝐮̛̉ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜;
  2. 𝐗𝐚́𝐜 𝐦𝐢𝐧𝐡 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐚́𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣, 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠;
  3. 𝐓𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̉𝐧 𝐚́𝐧, 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐨̀𝐚 𝐚́𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣;
  4. 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐨̂́𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐚̆𝐧 𝐛𝐚̉𝐧, 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐭𝐨̂́ 𝐭𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨̛ 𝐓𝐨̀𝐚 𝐚́𝐧, 𝐂𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐚́𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣.