Căn hộ chung cư mua trả góp hoặc đang thế chấp có được bán cho người khác?

1. 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒎𝒖𝒂 𝒃𝒂́𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒄𝒉𝒂̣̂𝒎, 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒅𝒂̂̀𝒏 (𝒕𝒓𝒂̉ 𝒈𝒐́𝒑) đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒒𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒕𝒂̣𝒊 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 125 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕 𝑵𝒉𝒂̀ 𝒐̛̉ 𝒏𝒂̆𝒎 2014 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒔𝒂𝒖:
– 𝐷𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̉ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔ℎ𝑖 𝑟𝑜̃ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑜̛̉.
– 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛ đ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑔𝑜́𝑝 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡𝑟𝑖̀ 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑜𝑎̉ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 𝑏𝑎̉𝑜 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛.
Đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕, 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏 2 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 125 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕 𝑵𝒉𝒂̀ 𝒐̛̉ 𝒌𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 đ𝒊̣𝒏𝒉:
𝐵𝑒̂𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑚, 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛, 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜, đ𝑜̂̉𝑖, 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝, 𝑔𝑜́𝑝 𝑣𝑜̂́𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 đ𝑢̉ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑜̛̉, 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̉𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐.
2. 𝑻𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣, 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ đ𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒈𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒃𝒂̉𝒐 đ𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂 𝒗𝒖̣, 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒃𝒂́𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒄𝒂̆𝒏 𝒄𝒖̛́ 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏 5 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 321 𝑩𝒐̣̂ 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕 𝑫𝒂̂𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒂̆𝒎 2015, 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒎𝒖𝒂 𝒃𝒂́𝒏 𝒄𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒆́𝒑 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒆̂́𝒖 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒊́𝒂 𝒏𝒈𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒚́ 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒒𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕.
Theo đó, đối với các trường hợp nêu trên, các bên có thể thoả thuận để thực hiện theo một trong các phương án sau:
– 𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑘𝑦́ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑉𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐻𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂, 𝑡𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐻𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑛𝑜̣̂𝑝 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ đ𝑒̂̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝑐𝑎̂́𝑝 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛;
– 𝐿𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑜𝑎̉ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑎 𝑏𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑛𝑔𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑢𝑎, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎́𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛𝑔𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑦́ 𝑏𝑎́𝑛 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛ đ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑔𝑜́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐. Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖, 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛, 𝑘𝑦́ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒̂𝑛 𝑆𝑜̂̉ đ𝑜̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑢𝑎 𝑚𝑜̛́𝑖.
Trong trường hợp này, các bên có thể thực hiện chuyển nghĩa vụ vay vốn của ngân hàng cho người khác theo quy định tại Điều 370 Bộ luật Dân sự năm 2015. Tuy nhiên trên thực tế không phải trường hợp nào cũng có thể đáp ứng đủ các điều kiện để thực hiện theo các phương án này.
👉👉👉𝑫𝒐 đ𝒐́, 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒎𝒖𝒂 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒖̛ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 đ𝒐̣̂ 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒈𝒐́𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂́𝒏 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒌𝒉𝒊 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒔𝒐̂́ 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒎𝒖𝒂 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒖̛, 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒖𝒂 𝒎𝒐̛́𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒆́𝒑 𝒃𝒂́𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒂́𝒄, 𝒕𝒓𝒖̛̀ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒆̂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒐𝒂̉ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒄.
Trên thực tiễn sẽ có nhiều tình huống phát sinh dẫn đến việc bên mua chung cư trả tiền theo tiến độ hoặc trả góp cho người bán có mong muốn bán căn hộ này cho một người khác để có tiền trang trải cuộc sống, giải quyết nhu cầu cấp bách của bản thân thì có cách thức nào để giải quyết vấn đề này hay không?
Đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐫𝐮̉𝐢 𝐫𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞̂𝐧, 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐧𝐚̀𝐲:
– 𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑜̉𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑢̛́𝑎 𝑚𝑢𝑎, ℎ𝑢̛́𝑎 𝑏𝑎́𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 đ𝑜́ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑏𝑎́𝑛 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ đ𝑢̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛 (𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛ 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑜̣̂ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑔𝑜́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎́𝑛 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛) 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑎𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑘𝑦́ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝐻𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑒𝑜 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡.
– 𝑇𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̂𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒̂𝑛 𝑏𝑎́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂, 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛𝑔𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑜̣̂ 𝑚𝑎̀ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑏𝑎́𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑎̉.
– 𝑁ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑎̉𝑚 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑥𝑎̉𝑦 𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑉𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑙𝑎̣𝑖 𝑞𝑢𝑎̣̂𝑛 𝐻𝑎̀ Đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎̆𝑛 𝑐𝑢̛́ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔.
—————————————————————————————————————————————-
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
🌏𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐕𝐈 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG
🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️