🇻🇳🇻🇳🇻🇳 𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝟗/𝟏𝟏 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

🇻🇳🇻🇳🇻🇳 𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝟗/𝟏𝟏 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông chúc mừng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

🇻🇳 Ngày 09/11 được chọn làm ngày Pháp luật Việt Nam bởi đây là ngày Hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được thông qua (9/11/1946).

🇻🇳 Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của xã hội.

🇻🇳 Luật pháp là công cụ bảo vệ lẽ phải, đem công lý tới xã hội. Vào ngày kỉ niệm quan trọng này, chúng ta hãy cùng hứa với nhau sẽ luôn tôn trọng luật pháp trong xã hội để những điều tích cực và tốt đẹp được nhân rộng, những gì tiêu cực và xấu xa sẽ bị loại bỏ.

🇻🇳🇻🇳🇻🇳 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦! 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

——————————————————————-——————————————————————-

𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!

📣📣📣 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:

————————————————————————————————————————————–

🔔🔔🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG 🔔🔔🔔

————————————————————————————————————————————–

🏢 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

🌏 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://thuaphatlaihadong.com

🌏 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: thuaphatlaihadong@gmail.com

🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨: http://zalo.me/0919256838

🌏 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: (𝟎𝟐𝟒) 𝟔𝟔𝟓𝟖 𝟑𝟑𝟓𝟓 – (𝟎𝟐𝟒) 𝟐𝟐𝟑𝟗 𝟑𝟑𝟖𝟖

🌏 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖

————————————————————————————————————————————– ️ ️ ️ ️

#vanphongthuaphatlaihadong

#thuaphatlai

#vibang