Tống đạt văn bản, tài liệu

Thừa phát lại là ai ? làm gì ?

Thừa phát lại là người có đủ các tiêu chuẩn, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để làm các công việc sau:

  • Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự.
  • Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
  • Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.
  • Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án.

Tống đạt

Là việc thừa phát lại chuyển giao đến và thông báo cho đương sự biết nội dung các văn bản, giấy tờ của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự về việc thụ lý, giải quyết vụ việc/vụ án dân sự có liên quan đến đương sự.

Các loại giấy tờ tài liệu được thừa phát lại tống đạt:

  • Giấy báo, Giấy triệu tập, Giấy mời, Quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định trong trường hợp xét xử vắng mặt đương sự của Tòa án.
  • Quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập của Cơ quan thi hành án dân sự.
  • Các loại văn bản, giấy tờ khác trên cơ sở đề nghị của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự.