Quy trình xác minh điều kiện thi hành án

PHẠM VI ÁP DỤNG

  • Trưởng văn phòng Thừa phát lại
  • Thừa phát lại
  • Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại
  • Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ

NỘI DUNG QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

  • Tiếp nhận yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án
  • Ký hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án
  • Thanh lý hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án