Xác nhận tình trạng nhà, xưởng trước khi cho thuê

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động cho thuê nhà, xưởng ngày càng phổ biến. Bên thuê và bên cho thuê ký với nhau “Hợp đồng cho thuê”, trong đó nêu rõ đối tượng cho thuê, giá cả, thời gian cho thuê, thời điểm bàn giao nhà thuê, thời điểm trả tiền thuê, quyền và nghĩa vụ của các bên và các khoản mục khác theo thỏa thuận của các bên. Tuy nhiên, mọi người thường chủ quan bỏ qua hạng mục hiện trạng nhà, xưởng đang giao cho thuê đã dẫn đến một số tranh chấp, khởi kiện đòi bồi thường.
𝑨𝒏𝒉 𝑿 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒙𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒚 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒂𝒏𝒉 𝒀 𝒕𝒉𝒖𝒆̂. 𝑯𝒂𝒊 𝒃𝒆̂𝒏 𝒌𝒚́ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒂𝒖 “𝑯𝒐̛̣𝒑 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖𝒆̂ 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒙𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈”, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 đ𝒐́ 𝒏𝒆̂𝒖 𝒓𝒐̃ đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖𝒆̂, 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖𝒆̂, 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒕𝒉𝒐̉𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒄…
Đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒃𝒂̀𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒙𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈, 𝒅𝒐 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒒𝒖𝒆𝒏, 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒍𝒂̂𝒖 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒆̂𝒏 𝒂𝒏𝒉 𝒀 𝒗𝒂̀ 𝒂𝒏𝒉 𝑿 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒃𝒂̀𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒏𝒈, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝒕𝒐̛̀ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒌𝒆̂ 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒂̀𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒐̉𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒄.
Khi vào vận hành một thời gian, một số máy cắt vải và máy may hoạt động không tốt, anh Y đã thay một số bộ phận của máy để đảm bảo cho việc hoạt động của xưởng may. Nhưng đến khi kết thúc hợp đồng cho thuê, anh X nhận bàn giao lại tài sản và cho rằng anh Y đã tự ý sửa máy móc thiết bị của mình và làm mất nhiều dụng cụ khác nên yêu cầu anh Y mua trả lại dụng cụ đã mất và mua mới lại những máy móc đã sửa chữa. Trong Hợp đồng thuê ký giữa hai bên cũng không đề cập đến vấn đề này nên đã gây ra tranh chấp giữa anh Y và anh X.
Để tránh tình trạng trên xảy ra, khi bàn giao cần thiết phải liệt kê, miêu tả tất cả các tài sản, vật dụng đó một cách chi tiết, cụ thể nhằm chứng minh việc có tồn tại và thiệt hại (nếu có) đối với các tài sản, vật dụng đó khi chấm dứt hợp đồng hoặc khi hết thời hạn thuê.
𝑽𝒊̀ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒂̣𝒐 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒗𝒂̆𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 𝒈𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̀, 𝒙𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖𝒆̂, 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒎𝒖̣𝒄 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒂̀𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 đ𝒊́𝒏𝒉 𝒌𝒆̀𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒂̆𝒏 𝒄𝒖̛́ đ𝒆̂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒌𝒉𝒊 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒍𝒚́ 𝒉𝒐̛̣𝒑 đ𝒐̂̀𝒏𝒈, 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐̛ 𝒔𝒐̛̉ đ𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑 (𝒏𝒆̂́𝒖 𝒄𝒐́) 𝒗𝒆̂̀ 𝒔𝒂𝒖.
Các bên có thể yêu cầu Thừa Phát Lại lập Vi bằng ghi nhận hiện trạng nhà xưởng và việc kiểm kê, tài sản, vật dụng khi bàn giao để làm chứng cứ để các bên thực hiện khi thanh lý hợp đồng, cũng như là cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có) về sau.
𝐕𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐧𝐚̀𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐱𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐛𝐚̀𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡, 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚̂́𝐮, 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀, 𝐭𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, 𝐧𝐞̂̀𝐧… 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐜𝐮̣ 𝐭𝐡𝐞̂̉: 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧, 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠, 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠… Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢, 𝐤𝐞̀𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐕𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̀, 𝐱𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐞̂, 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧, 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐠𝐡𝐢 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐤𝐞̂ 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐤𝐞̂.
——————————————————————————————————————————————————
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
🌏𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐕𝐈 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG
🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️