Vi bằng xác nhận sự kiện, hành vi xảy ra trong quá khứ

Trong cuộc sống có nhiều sự việc, giao dịch của người dân đã xảy ra trong quá khứ. Họ trao đổi, xác nhận với nhau bằng lời nói, bằng các giấy tờ viết tay và không có người làm chứng dẫn đến các tranh chấp sau này khó giải quyết.
Hiên nay, người dân thường xuyên tìm đến Thừa phát lại và muốn xác nhận lại sự việc trong quá khứ để làm bằng chứng về sau khi có tranh chấp xảy ra.
𝐕𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐫𝐚 đ𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐨́ đ𝐮̉ 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐛𝐨̂̉ 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭. 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜:
– 𝑉𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑥𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̃ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ;
– 𝑉𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑥𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑘ℎ𝑢̛́ (𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜, 𝑡𝑟𝑎𝑜 đ𝑜̂̉𝑖…);
– 𝑉𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑥𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̃ 𝑏𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑜, 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 đ𝑢́𝑛𝑔 đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̃ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ (𝑏𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔, 𝑏𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛, 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂…);
– 𝑉𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑥𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑢̀𝑚 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑡𝑜̛̀, 𝑣𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 (𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑘𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑢̀𝑚 𝑚𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑎̂́𝑡, đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑢̀𝑚 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑢̀𝑚 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑡𝑜̛̀ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢…);
– 𝑉𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑥𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̃ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘𝑦̉ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜̀𝑖 ℎ𝑜̉𝑖 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑦̀ 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑘𝑒̂́ (𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑥𝑎̉𝑦 𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑘𝑒̂ 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑘𝑒̂́);
– 𝑉𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑎𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑢̛̉𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑇𝑜̀𝑎 𝑎́𝑛 (𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑇𝑜̀𝑎 𝑎́𝑛 𝑜̛̉ 𝑥𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑇𝑜̀𝑎 𝑥𝑢̛̉ 𝑣𝑎̆́𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ).
𝑽𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒄𝒖̛́ đ𝒆̂̉ 𝑻𝒐̀𝒂 𝒂́𝒏 𝒙𝒆𝒎 𝒙𝒆́𝒕 𝒌𝒉𝒊 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒗𝒖̣ 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒅𝒂̂𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒒𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕; 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒂̆𝒏 𝒄𝒖̛́ đ𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐̛ 𝒒𝒖𝒂𝒏, 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄, 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒒𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕. (Theo Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP)
—————————————————————————————————————————————————–
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
🌏𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐕𝐈 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG
🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️