Vi bằng Internet

Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác (Khoản 3, điều 2, Nghị định 135/2013/NĐ-CP).

Các dạng vi bằng phổ biến

  • Vi bằng ghi nhận vài viết không đúng sự thật
  • Vi bằng ghi nhận vi phạm bản quyền trên mạng
  • Vi bằng ghi nhận thông tin nói xấu, xuyên tạc sự thật trên mạng xã hội
  • Vi bằng ghi nhận thông tin trên Email
  • Vi bằng ghi nhận thông tin của một số trang web