Thỏa thuận phân chia trong thời kỳ hôn nhân

𝐓𝐡𝐨̉𝐚 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐲̀ 𝐡𝐨̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧
 
Trong thời kỳ hôn nhân, ông Nguyễn Văn T và bà Trần Thị M đã có 03 người con chung và tạo lập được nhiều tài sản chung bao gồm động sản và bất động sản. Cả ông T và bà M đều đồng thuận ly hôn và đang tiến hành làm thủ tục ly hôn tại Tòa án. Tuy nhiên, nếu một trong hai người yêu cầu Tòa án phân chia khối tài sản chung của vợ chồng nêu trên thì bắt buộc phải nộp tiền án phí dựa trên giá trị tài sản.
 
Để tiến hành nhanh thủ tục ly hôn đồng thời cả ông T và bà M đều đồng ý thỏa thuận phân chia rõ ràng quyền sở hữu tài sản trong quá trình thực hiện thủ tục ly hôn, thẩm phán đã đề nghị cho ông T và bà M liên hệ với Văn phòng Thừa phát lại để lập Vi bằng nhằm ghi nhận thỏa thuận của hai ông, bà trong việc phân chia tài sản chung, con chung và các nghĩa vụ trả nợ (nếu có).
 
Ông Nguyễn Văn T và bà Trần Thị M đã tìm đến Văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông để yêu cầu lập Vi bằng. Tại đây, Thừa phát lại đã lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận giữa ông Nguyễn Văn T và bà Trần Thị M về việc thỏa thuận quyền nuôi con, phân chia tài sản chung và các nghĩa vụ về cấp dưỡng nuôi con, trả nợ.
 
𝑽𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒏𝒂̀𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐́𝒏𝒈, 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒄𝒖̛́ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑻𝒐̀𝒂 𝒂́𝒏, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝑻𝒐̀𝒂 𝒂́𝒏 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒍𝒚 𝒉𝒐̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉𝒂𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒍𝒆̣̂ 𝒑𝒉𝒊́ 𝒕𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂́, 𝒂́𝒏 𝒑𝒉𝒊́ 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒕𝒂̀𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑 𝒅𝒐 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒐̉𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄.
——————————————————————————————————————————————————
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
 
🌏𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐕𝐈 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG
🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️
#vanphongthuaphatlaihadong
#thuaphatlai
#vibang