Lập vi bằng giao nhận thông báo đòi nợ, yêu cầu thanh toán nợ

𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒐 đ𝒐̀𝒊 𝒏𝒐̛̣, 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐𝒂́𝒏 𝒏𝒐̛̣ 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊̀?

Là văn bản gửi đối tác, bên liên quan về cơ sở thanh toán một khoản nợ đến hạn đồng thời thông báo, yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện thanh toán khoản nợ đúng hạn. Thông báo đòi nợ, yêu cầu thanh toán nợ tạo ra sự kiện thiện chí để đòi hỏi và đưa ra các yêu cầu thanh toán các khoản nợ liên quan. Tùy thuộc vào bản chất của mối quan hệ thanh toán, thông báo đòi nợ, yêu cầu thanh toán nợ là dạng hành vi khiếu nại (pháp lý). Theo quy định của Luật Thương mại 2005, bên có quyền đối với khoản nợ phải hoàn thành thủ tục khiếu nại nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trước khi thực hiện việc khởi kiện đòi nợ tại cơ quan tài phán có thẩm quyền (Điều 318, Luật Thương Mại 2005)

𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 đ𝐨̀𝐢 𝐧𝐨̛̣, 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐧𝐨̛̣

Thực tế cho thấy, việc giao thông báo đòi nợ được thực hiện rất khó khăn, vì bên nhận thông báo thường bất hợp tác nên sẽ không nhận, không ký; mặt khác, nếu gửi qua đường bưu điện thì không bảo đảm tính pháp lý.

Trước thực tế đó, đã có nhiều thắc mắc : “Tại sao Thừa Phát Lại không đi gửi thay mà phải lập vi bằng?”. Bởi lẽ, Thừa Phát Lại chỉ có chức năng tống đạt cho Tòa án, cơ quan THADS mà không tống đạt thay cho tổ chức, cá nhân. Thừa Phát Lại cũng không thể tự mình lập vi bằng hành vi của mình, mà chỉ chứng kiến và lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi do người khác thực hiện.

𝑽𝒊̀ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄, 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒏𝒆̂𝒏 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝑻𝒉𝒖̛̀𝒂 𝑷𝒉𝒂́𝒕 𝑳𝒂̣𝒊 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒍𝒚́. 𝑽𝒐̛́𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒉𝒖̛̀𝒂 𝑷𝒉𝒂́𝒕 𝑳𝒂̣𝒊, 𝒅𝒖̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒐 𝒕𝒖̛̀ 𝒄𝒉𝒐̂́𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏, 𝒕𝒉𝒊̀ 𝑻𝒉𝒖̛̀𝒂 𝑷𝒉𝒂́𝒕 𝑳𝒂̣𝒊 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒕𝒉𝒆̂̉ đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂 𝒗𝒖̣ 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒐.

Vi bằng được đăng ký tại Sở Tư pháp trong thời hạn 3 ngày làm việc. Vi bằng có giá trị chứng cứ, chứng cứ chứng minh việc người giao thông báo đã thực hiện nghĩa vụ giao thông báo, là cơ sở để thực hiện các thủ tục kế tiếp hoặc để Tòa án thụ lý vụ án.

——————————————————————————————————————————————————

𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!

🌏𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐕𝐈 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:

🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖

️ ️ ️ ️ ️

#vanphongthuaphatlaihadong

#thuaphatlai

#vibang