Lập vi bằng ghi nhận việc tặng cho tiền chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài

𝑪𝒂̂𝒖 𝒉𝒐̉𝒊:
𝑉𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑖 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̛ 𝑜̛̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖. 𝑉𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛, 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑑𝑜 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑏𝑎́𝑛 𝑐𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑚𝑎̀ 𝑣𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 20 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑎𝑦. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑎̀𝑜 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑔𝑜̂́𝑐 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑎̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑝ℎ𝑎́𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑟𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖.
𝐓𝐫𝐚̉ 𝐥𝐨̛̀𝐢:
Hiện nay, nhu cầu cư trú, sinh sống, làm việc của người Việt Nam tại nước ngoài ngày càng lớn, và việc chuyển tiền ra nước ngoài ngày càng tăng cao. Nhà nước Việt Nam cho phép cá nhân, tổ chức được phép gửi tiền sang bên nước ngoài nhưng việc gửi tiền phải có mục đích và nằm trong những trường hợp được cho phép chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài. Điều này được hướng dẫn cụ thể tại Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP như sau:
Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟕. 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐮̛̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐫𝐚 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢
1. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̛ 𝑡𝑟𝑢́ 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑟𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̣, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̣ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑁𝑔𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚.
2. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̛ 𝑡𝑟𝑢́ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑢𝑎, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛, 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑒̣̂ 𝑟𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑁𝑔𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ 𝑠𝑎𝑢:
𝑎) 𝐻𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝, 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑜̛̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖;
𝑏) Đ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐, 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ, 𝑡ℎ𝑎̆𝑚 𝑣𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖;
𝑐) 𝑇𝑟𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑝ℎ𝑖́, 𝑙𝑒̣̂ 𝑝ℎ𝑖́ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖;
𝑑) 𝑇𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖;
đ) 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑘𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑘𝑒̂́ 𝑜̛̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖;
𝑒) 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̛ 𝑜̛̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖;
𝑔) 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑘ℎ𝑎́𝑐.
3. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̛ 𝑡𝑟𝑢́, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̛ 𝑡𝑟𝑢́ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑒̣̂ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑒̣̂ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑝ℎ𝑎́𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛, 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖; 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑢𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑒̣̂ đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛, 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖.
4. 𝑇𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑖́𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑥𝑒𝑚 𝑥𝑒́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀, 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑡𝑜̛̀ 𝑑𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̛ 𝑡𝑟𝑢́, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̛ 𝑡𝑟𝑢́ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎́𝑛, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛, 𝑥𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑒̣̂ 𝑡𝑢̛̣ 𝑐𝑜́ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑚𝑢𝑎 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑖́𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑒́𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑐𝑎̆𝑛 𝑐𝑢̛́ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́, ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑦́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛.
Như vây, cá nhân hoặc tổ chức muốn chuyển tiền một chiều từ Việt Nam sang nước ngoài thì bắt buộc phải thuộc các trường hợp quy định ở trên. Tổ chức tín dụng như các công ty tài chính hoặc ngân hàng được thành lập hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền.
Ngoài việc chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định để chứng minh nguồn tiền chuyển đi nước ngoài là hợp pháp, cá nhân và tổ chức có thể tìm đến Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận việc tặng cho con khoản tiền thông qua buổi làm việc trực tuyến giữa cha mẹ và con. Thừa phát lại ghi nhận trung thực và khách quan những trao đổi về nguồn gốc của số tiền, cũng như việc cha mẹ tặng cho con. Vi bằng là một trong những chứng cứ hợp pháp góp phần minh bạch khoản tiền được chuyển đi nước ngoài, đáp ứng các quy định về giao dịch ngoại hối của quốc gia, cũng như pháp luật nước ngoài.
Việc chứng minh nguồn tiền giúp chuyển tiền ra nước ngoài một cách an toàn và hợp pháp. Người nhận tiền hoàn toàn yên tâm sử dụng số tiền hợp pháp, chính đáng của mình mà không lo ngại bất kỳ vấn đề pháp lý nào có thể xảy ra.
————————————————————————————–
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
🌏𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐕𝐈 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG
🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️