Lập vi bằng ghi nhận việc sử dụng di sản thừa kế làm nhà thờ họ

𝐂𝐚̂𝐮 𝐡𝐨̉𝐢:
Bố tôi là chủ sử dụng một thửa đất nhưng chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2016 bố tôi qua đời và không để lại di chúc. Nay nguyện vọng của chị em chúng tôi là hàng thừa kế thứ nhất muốn chuyển đất sang sử dụng là nhà thờ họ thì phải làm những thủ tục gì?
𝐓𝐫𝐚̉ 𝐥𝐨̛̀𝐢:
𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐚̣𝐢 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟏𝟖𝟖 𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭 đ𝐚̂́𝐭 đ𝐚𝐢 𝟐𝟎𝟏𝟑:
“1. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂, 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑙𝑎̣𝑖, 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑘𝑒̂́, 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜, 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡; 𝑔𝑜́𝑝 𝑣𝑜̂́𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑎𝑢 đ𝑎̂𝑦:
𝑎) 𝐶𝑜́ 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛, 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 3 Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 186 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑘𝑒̂́ 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 1 Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 168 𝑐𝑢̉𝑎 𝐿𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑎̀𝑦;
𝑏) Đ𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝;
𝑐) 𝑄𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑘𝑒̂ 𝑏𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑖 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑎́𝑛;
𝑑) 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡.”
𝐓𝐚̣𝐢 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝟏, Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟏𝟔𝟖 𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭 đ𝐚̂́𝐭 đ𝐚𝐢 𝟐𝟎𝟏𝟑 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡:
“1. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂, 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑙𝑎̣𝑖, 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜, 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝, 𝑔𝑜́𝑝 𝑣𝑜̂́𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎𝑜 đ𝑎̂́𝑡, 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ đ𝑎̂́𝑡; 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑘𝑒̂́ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑢̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎̂́𝑝 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡, 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂́𝑡.”
Như vậy, mặc dù thửa đất là di sản do bố bạn để lại chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng những người thừa kế có quyền tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để nhận thừa kế.
Đối với trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐚̣𝐢 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟔𝟓𝟔 𝐁𝐨̣̂ 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐝𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟓:
“1. 𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑚𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑜̂́, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑘𝑒̂́ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑜̣𝑝 𝑚𝑎̣̆𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑜̉𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑠𝑎𝑢 đ𝑎̂𝑦:
𝑎) 𝐶𝑢̛̉ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑑𝑖 𝑠𝑎̉𝑛, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑎̉𝑛, 𝑥𝑎́𝑐 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛, 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑐;
𝑏) 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑎̉𝑛.
2. 𝑀𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑜̉𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑘𝑒̂́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛”.
Theo đó, anh chị em bạn và những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất có thể tiến hành buổi họp để thỏa thuận về việc sử dụng di sản thừa kế là thửa đất để làm nhà thờ họ và việc quản lý, phân chia… di sản thừa kế. Tất cả những thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và có đầy đủ chữ ký của các thành viên.
Gia đình bạn có thể mời Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận về cuộc họp mặt này, đây là cơ sở để mọi người tuân theo các thoả thuận và làm chứng cứ trong xét xử và các quan hệ pháp lý khác.
————————————————————————————–
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
🌏𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐕𝐈 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG
🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️