Lập Vi bằng ghi nhận hiện trạng công trình xây dựng dở dang

Anh Nguyễn Văn A là chủ sử dụng một thửa đất tại Hà Nội. Tháng 03/2022, anh A có nhu cầu dây dựng ngôi nhà 06 tầng trên thửa đất này để cho thuê mặt bằng, anh A đã thuê Công ty thiết kế xây dựng M (có tư cách pháp nhân) để thi công xây dựng căn nhà và hai bên có ký Hợp đồng với nhau.
 
Tuy nhiên đến tháng 09/2022, Công ty M vẫn không đạt đúng tiến độ thi công theo quy định trong hợp đồng. Mặt khác, anh A nhận thấy nhiều chi tiết xây dựng không đúng như bản vẽ và không đảm bảo chất lượng như anh yêu cầu, anh A cũng một vài lần phát hiện công nhân ăn bớt nguyên vật liệu thi công.
 
Vì vậy đến tháng 11/2022, anh A đã yêu cầu Công ty M dừng thi công, anh A muốn chấm dứt thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng. Cho dù Công ty M đã vi phạm hợp đồng và việc anh A chấm dứt hợp đồng là đúng nhưng Công ty M cố tình gây khó khăn, không cùng tiến hành nghiệm thu công trình, không ký thanh lý và bàn giao lại công trình, cũng như cố tình để lại toàn bộ các tài sản của công ty và của các đội thợ như các máy móc phục vụ thi công, quần áo, đồ dùng cá nhân,…
 
Do đó, anh A băn khoăn không biết phải xử lý như thế nào để có thể tiếp tục giao công trình cho đơn vị thi công khác thực hiện cho kịp tiến độ. Anh A sợ Công ty M đến đòi tiền thù lao vượt quá công việc họ làm được (do ko có biên bản nghiệm thu), anh cũng lo sợ họ khai khống tài sản của mình lên, những tài sản không hề có ở đây để đòi anh phải trả, bồi thường rồi kiện cáo.

𝐀𝐧𝐡 𝐀 đ𝐚𝐮 đ𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭???

Anh A đã tìm đến 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 để yêu cầu Thừa Phát Lại đến lập vi bằng ghi nhận hiện trạng công trình đang xây dựng dở dang của mình (công trình đã được xây dựng đến đâu, phần nào sai so với bản vẽ, phần nào nghiêng, lún không đạt chất lượng ….) để làm căn cứ thanh toán phần còn lại cho Công ty M. Đồng thời ghi nhận hiện trạng những tài sản không thuộc sở hữu của anh A đang để tại công trình (có thể là của Công ty M, của công nhân…) để làm bằng chứng. Sau đó, anh A đã chuyển gọn tài sản của Công ty M, công nhân đang để tại Công trình của mình vào một chỗ, và thông báo cho Công ty M đến nhận. Anh A đã có thể hoàn toàn yên tâm giao Công trình dở dang này cho đơn vị thi công khác tiếp tục thực hiện.
 
𝑵𝒉𝒖̛ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒕𝒂̣𝒐 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒄𝒖̛́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏, 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒂̆𝒏 𝒄𝒖̛́ đ𝒆̂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑, 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒐̂̀𝒊 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒉𝒂̣𝒊. 𝑯𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂𝒚 𝒗𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒓𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒓𝒂̃𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑, 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒗𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 đ𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒕𝒂̣𝒐 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊, 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒖̛̀ 𝒓𝒖̉𝒊 𝒓𝒐 𝒌𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑.
 
———————————————————————————
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
 
📣📣📣 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
 
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG
 
🏢 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
 
🌏 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://thuaphatlaihadong.com
🌏 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: https://www.facebook.com/thuaphatlaihadong
🌏 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: thuaphatlaihadong@gmail.com
🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨: http://zalo.me/0919256838
🌏 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: (𝟎𝟐𝟒) 𝟔𝟔𝟓𝟖 𝟑𝟑𝟓𝟓 – (𝟎𝟐𝟒) 𝟐𝟐𝟑𝟗 𝟑𝟑𝟖𝟖
🌏 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️
#vanphongthuaphatlaihadong
#thuaphatlai
#vibang