Khi nào bạn cần đến Vi bằng của Thừa phát lại?

Khi bạn tham gia vào các giao dịch dân sự có rất nhiều những rủi ro có thể xảy ra ngoài mong muốn và dự tính của mình. Để lường trước, hạn chế và phòng ngừa những rủi ro cho mình, nhiều người đã chủ động tìm đến Thừa phát lại nhờ ghi nhận lại hiện trạng thực tế nhằm bảo vệ mình trước những xung đột trong các giao dịch dân sự có thể đến trong tương lại.
𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐜𝐨́ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐫𝐮̉𝐢 𝐫𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐮̛:
✅𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑥𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑜 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑖̣ “𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑒̂̀𝑛”?
✅𝑁ℎ𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑥𝑜́𝑚 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂̉, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑜̛̣ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑖̣ 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔, 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖̀ đ𝑜́ đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑒̣𝑛, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑎̆𝑛 𝑐𝑢̛́ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔?
✅𝑁ℎ𝑎̀ đ𝑎𝑛𝑔 𝑥𝑎̂𝑦, 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑎̣̆𝑛 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̆𝑚, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ đ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑥𝑎̂𝑦, 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑢 𝑝ℎ𝑎̣𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔?
✅𝐵𝑎̣𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛, 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑙𝑢̛𝑢 𝑐𝑢̛, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑔𝑖̀ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 đ𝑎̃ 𝑚𝑢𝑎, 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎́𝑛 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑑𝑜̛̃ ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣?
✅𝐵𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑔𝑖̀ đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑙𝑎̀𝑚 ℎ𝑢̛ ℎ𝑜̉𝑛𝑔, 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎́𝑡 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑒̂?
✅𝐵𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑔𝑖̀ đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑠𝑎𝑖 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ?
✅𝐾ℎ𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑙𝑎̂́𝑛/𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 𝑛ℎ𝑎̀, đ𝑎̂́𝑡?
✅𝐾ℎ𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑐, 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛?
✅𝐵𝑎̣𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂/𝑚𝑢̛𝑜̛̣𝑛/𝑜̛̉ 𝑛ℎ𝑜̛̀, 𝑚𝑎̀ 𝑠𝑜̛̣ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑒̂/𝑚𝑢̛𝑜̛̣𝑛/𝑜̛̉ 𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝑡𝑜̂́ 𝑐𝑎́𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎́𝑡 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑔𝑖𝑢̛̃?
✅𝐵𝑎̣𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑜́𝑎 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡?
𝑽𝑰 𝑩𝑨̆̀𝑵𝑮 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒉𝒖̛̀𝒂 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒍𝒂̣𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊̀𝒂 𝒌𝒉𝒐́𝒂 𝒗𝒂̣𝒏 𝒏𝒂̆𝒏𝒈, 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̣ 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 đ𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒓𝒖̉𝒊 𝒓𝒐 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒍𝒚́ 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒂̣𝒏, đ𝒂̣̆𝒕 𝒃𝒂̣𝒏 𝒗𝒂̀𝒐 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒃𝒊̣ đ𝒂́𝒏𝒉 𝒃𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒍𝒚́ 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒄𝒐́. 𝑯𝒐̛𝒏 𝒏𝒖̛̃𝒂, đ𝒐́ 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̆́𝒏 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 đ𝒆̂̉ 𝒃𝒂̣𝒏 đ𝒂̣𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒖̣𝒄 đ𝒊́𝒄𝒉 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒍𝒚́ 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕!
𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐕𝐈 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG
🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️