Vi bằng ghi nhận đi giao thông báo

Trong một số trường hợp, pháp luật quy định bạn phải thông báo, báo trước cho bên còn lại biết về 1 sự việc, 1 hành vi pháp lý mà bạn sẽ thực hiện ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Nếu bạn không thực hiện việc thông báo hợp lệ này mà tiến hành các hành vi pháp lý tiếp sau đó, làm thiệt hại cho bên đối lập thì bạn phải bồi thường.

Một số ví dụ như:

– Khoản 3 Điều 423 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”.

– Khoản 2 Điều 428 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”.

– Khoản 4 Điều 132 Luật nhà ở 2014 quy định: “ Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; nếu vi phạm quy định tại khoản này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.

– Khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động 2012 quy định: Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng”.

Vậy, Thừa phát lại sẽ làm gì khi được mời?

Vi bằng ghi nhận việc giao thông báo là một dạng vi bằng phổ biến mà các văn phòng Thừa phát lại tiếp nhận hiện nay. Thừa phát lại sẽ đi cùng Quý khách hàng hoặc người đại diện của Quý khách hàng để chứng kiến việc giao thông báo, văn bản cần thông báo đến người cần thông báo. Sau đó, toàn bộ sự việc sẽ được mô tả, ghi nhận vào trong vi bằng.

Mặt khác, Thừa phát lại có thể hỗ trợ tư vấn về trình tự thủ tục giao thông báo để quý khách hàng có thể giao thông báo đến người cần thông báo một cách hợp lệ và phù hợp với quy định của pháp luật (có thể thực hiện được ngay cả khi người cần giao thông báo cố tình trốn tránh hay từ chối hợp tác, không nhận thông báo…).

Vi bằng có giá trị chứng cứ, không cần phải chứng minh, giúp cho Quý khách hàng có được cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện các hành vi pháp lý tiếp sau đó theo đúng quy định pháp luật, mà không lo lắng về vấn đề bồi thường thiệt hại như đã nêu trên.