Di chúc bằng miệng có hiệu lực hay không?

𝐷𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑔𝑖̀ 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜?

Điều 627 Bộ luật dân sự 2015 quy định hình thức của di chúc thì di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập được bằng văn bản thì có thể di chúc bằng miệng. Do đó, di chúc miệng vẫn được pháp luật công nhận.
𝐁𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐨́, 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐮̛𝐮 𝐲́ 𝟐 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐥𝐮̛̣𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟔𝟐𝟗 𝐁𝐨̣̂ 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐝𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝟐𝟎𝟏𝟓:
– Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.
– Sau 3 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.
𝐃𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐨𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐚́𝐩 𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟔𝟑𝟎 𝐁𝐨̣̂ 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐝𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝟐𝟎𝟏𝟓 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮:
– Người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng.
– Ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.
Trong trường hợp không thỏa mãn được các điều kiện trên, di chúc miệng sẽ không có hiệu lực pháp lý. Khi đó, di sản sẽ được chia thừa kế theo quy định của pháp luật.
Người để lại di chúc hoặc gia đình người để lại di chúc có thể yêu cầu Thừa phát lại là người làm chứng sẽ lập di chúc cho người yêu cầu bằng hình thức Lập vi bằng.
𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐲́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟐𝟖 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝟔𝟏/𝟐𝟎𝟎𝟗/𝐍Đ-𝐂𝐏:
– Vi bằng có giá trị chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án.
– Vi bằng là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
𝑮𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒍𝒚́ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̉𝒏 𝒅𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒄 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝑳𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒗𝒂̀ đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒑𝒉𝒂́𝒑 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒅𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉𝒊 𝒒𝒖𝒂 đ𝒐̛̀𝒊.
——————————————————————————————————————————————————–
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
🌏𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐕𝐈 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG
🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️