Tống đạt văn bản

Tống đạt văn bản là gì?

Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và cơ quan Thi hành án dân sự các cấp tại thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhâ khác do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Thừa phát lại được quyền thỏa thuận để tống đạt các văn bản của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, các Chi Cục Thi hành án dân sự quận, huyện tại thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và các Tòa án nhân dân quận, huyện tại thành phố Hà Nội và các tổ chức cá nhân khác.

Thừa phát lại có quyền thực hiện việc tống đạt các văn bản của Tòa án, Cục Thi hành án dân sự; Chi Cục Thi hành án dân sự và các tổ chức cá nhân khác nói trên ngoài địa bàn thành phố Hà Nội.

Các loại văn bản Thừa phát lại được tống đạt

Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận để tống đạt văn bản, bao gồm: Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định trong trường hợp xét xử vắng mặt đương sự của Tòa án; các quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập của Cơ quan thi hành án dân sự.

Trong trường hợp cần thiết, Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự, cá nhân, tổ chức có thể thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại để tống đạt các loại văn bản, giấy tờ khác.